EonCraft

Survival & Creative Minecraft Server

Join us

This is a temporary place to post your application to join EonCraft.


To apply you MUST:

 

 • be 13 years of age or older
 • be mature
 • agree to the rules
 • be capable of reading and following instructions

 

note: do this right the first time, you probably wont get a second chance.


1. Read the server rules. Failing to do so will put your application in jeopardy.

2. Use the application template and create a new post in the Guestbook

If it's apparent you put zero effort into your app don't expect to be accepted.

3. Once done submitting your application, sign up to the website


After completion of these steps you can connect to the server and hang out some time (eoncraft.zapto.org)


Application Template:

 Failing to follow this template will prove that you are incapable of reading and following instructions.

 1. IGN: My name is ...
 2. RL Age:
 3. How long have you played Minecraft?
 4. How often do you play?
 5. Play style (for example: pvp, building, traps,roleplay, fun&games, cave exploration, adventure, redstone&engineering etc.):
 6. Where did you hear about us?
 7. Have you ever griefed?
 8. Do you agree to follow the rules?
 9. According to our rules, what kind of sense are you expected to have on this server?
 10. Can you provide any links to photos or videos of things you built before? (if you can, please post those links here)
 11. Is there anything else you would like us to know?

 


Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

304 Comments

Reply Michaelspide
2:11 AM on November 19, 2019 
?лек?анд? ???кин ?одил?? в ?о?кве 6 и?н? 1799 г. ?н ?о? вме??е ?о ??а??ей ?е???ой и млад?им б?а?ом. ?од?обнее в ?ндек?е.
Reply Mergadimper
10:00 AM on November 9, 2019 
??б?е ?ова?? из Тайланда на ?ай?е С?пе?банк.

?о?ме?ика
Това?? дл? здо?ов??
Тай?кие ?елебн?е ??ав? и ?а??ени?
Тай?кие мази, бал?зам?
?а?одна? меди?ина Тайланда
???-?, пи?ев?е добавки
??епа?а?? дл? ??илени? половой по?ен?ии
?намени?ое коко?овое ма?ло
Целебн?й ?ок нони
Чай, ко?е из Тайланда
С?ед??ва дл? по??дени?
?од??ки из ла?ек?а
?а?ки дл? воло?
??ло
??бна? па??а
?езодо?ан?
Reply Alvarocoing
3:18 PM on November 8, 2019 
?об?ого зд?ави?
?? занимаем?? ?алиб?овкой ?о??ов дл? ?ип ??нинга индивид?ал?но под заказ,
п?ог?аммное ?даление ?и??ем Сажев?й ?ил???,FAP,??Р,?а?ализа?о?,O2sensor,?С?,?
?Ф,???,VBA,NOx,??бл?
?би?аем вал?вема?ик ?ойо?а мо?о?ов 3ZR 2ZR!!
?ак же ??нинг ?о??? stage1,??аге2
?або?аем ? блоками Bosch,кон?инен?ал?,Cummins,?ел??и,Magneti Marelli,?елко,?и?а?и,Denso,Matsushita,Симен?,?
й?ин,Сагем,Valeo,?и??еон,?е?ико и ?.п.
за?вки калиб?овки п?о?ивки п?оизводи??? ?е?ез по??ов?й ??ик
[email protected]
?ак же по ?о?ме заказа на ?ай?е http://autoteams.ru/tuningfile
Whatsapp 89020109150 дл? б????ой ?в?зи


?ндивид?ал?на? на???ойка ?а?его ав?омобил?,?л???ение "??ги",?нижение ?а??ода
?е?евод на но?м? ??Р? 2, ??Р? 0, о?кл??ение да??иков ки?ло?ода л?мбда, о?кл??ение клапана ??Р EGR, ?ажевого ?ил???а DPF, ?даление о?ибок,?даление ADblue. Chip-tuning ECU Чип-??нинг ?бакан. ?ел 89235951234 89020109150 8(3902)320-456


Чип-??нинг, п?о?ивка под ев?о2, о?кл??ение ка?ализа?о?ов, ?ажев?? ?ил???ов DPF, ?вели?ение мо?но??и и к?????его момен?а, гл??ение клапана ег? EGR, диагно??ика, ???и?ика?и?, ко??ек?и?овка одоме??ов в ??а?но???ке. ?п?? более 5 ле?. Се?гей 8-923-393-0123 Чип-??нинг Autoteams.
Reply Scotttiers
9:28 AM on November 7, 2019 
?е?о??но, на ?кол?ном ?об?ание ??и?ел? в??казал вам ли?но, ??о ? ?ебенка мог?? б??? ???дно??и ? ?вн?ми ?з?ков?ми и ?е?ев?ми нав?ками. ?ли може? б??? в? в ?вое в?ем? об?а??? ? до?е???/??ном зап?име?или не?а?нное заикание? ?? пон?ли ??о ??о нено?мал?но? ??ли ??о ?ак, ??о н?жно дела??? ??е де?и ?азвива???? по ?азном?, и дл? неко?о??? ??ан??о?ма?и? ? ?лемен?а?н?? ?лов к о?ли?но в??аженном? и г?амма?и?е?ки п?авил?ном? п?едложени? може? ?й?и не?кол?ко ле?,а д??гие ???? ли не ??аз?( к 1 год?) на?ина?? без ?молка ?ебе?а??. ?о к 5 годам ?ебенок должен(на) ?ме?? не ?ол?ко ли?? п?оизно?и?? п?ими?ивн?е п?едложени?, закл??а??ие?? из дв??, ???? ?лов, однов?еменно ?в?зно ?ове??а?? длинн?е ?ек???. ??мо?? ?е??и?и?и?ованн?м логопедом помогае? ?азоб?а????, п?и?????в?е? ли ? ?ебенка ???дно??и в ?е?и. Kогопеди?е?кое зан??ие - ??о ?е?апи? дл? бол??ин??ва ?кол?ников ? на???ени?ми ?е?и и / или ?з?ка,или заде?жки п?и?и?е?кого ?азви?и?.
?е??м може? понадоби???? помо?? ?пе?иали??а логопеда по в?евозможн?м о?новани?м, в? должн? п?иве??и ?ебенка к логопед?, е?ли: " ?ам либо о??ал?н?м л?д?м ???дно пон??? ?ебенка. " ??ди полага??, ??о ва? ?еб?нок млад?е, ?ем ?обе?едник, ?ак как он пло?о ?азгова?ивае?. " ?а?его ?ебенка д?азн?? из-за ?ого, как он ?азгова?ивае?. " Реб?нок п?и ?азгово?е заикаи???.
Ц??ТР ??РР??Ц?? ????Р??? ?С?Х?Ч?С???? Р????Т?Я поможе? ва?ем? мал??? ?овлада?? ? л?бой ?е?евой п?облемой. ?озвони?е нам, запи?и?е?? на ознакоми?ел?ное зан??ие, и м? не?омненно поможем ва?ем? мал???.

п?и?олог де?ей ?оди?елей
Reply Frankdum
6:35 AM on November 4, 2019 
Созданна? нами ?олдинг ??едп?инима?ел? без об?азовани? ??иди?е?кого ли?а ?С?У?Щ ?ала?ов делае? ?ов?еменн?м ?по?обом видеодиагно??ик??е?ни?е?ки? ?и??ем, ?е?ей ?оз?й??венно-б??овой, ?е?ей ?оз. б??ов??, ?е?ни?е?ки? ?и??ем, ливневой канализа?ии и ?ак далее.
?одеоин?пек?и? ?азного вида ???б п?оизводи??? каме?ой, ко?о?а? пе?едвигае??? по ???бе и пе?еда?? изоб?ажение на ?елевидеомони?о? и ??аз? вед???? видеозв?козапи?? ???боп?овода.
Така? диагно??ика може? оп?едели?? ?о??о?ние ???ков и ??енок ???боп?оводов, ме??а ?а?положени? ?ви?ей, ??е?ин и п?о?и? недо??а?ков, обна??жи?? за?о?? и ино?одн?е п?едме??, не?анк?иони?ованн?е в?езки и ?ом? подобное. ?идеоин?пек?и? може? б??? п?именена и в ?л??ае п?и?ма ???б в ?ез?л??а?е в?полнени? ???ои?ел?н?? ?або?, п?оведени? ?емон?а.
Сам?м бол??им пл??ом ????ой??ва ?елеин?пек?ии ?вл?е??? ?егодн? ее мобил?но???, п?о??о?а до???па к ???бам, а е?? возможно??? пол??а?? изоб?ажение ?виде?? изн???и ?а??? ???б за ??е? п?именени? видео изоб?ажени?.

?а?а п?оизвод??венна? компани? ?б?е??во ? ог?ани?енной о?ве???венно???? Э?Ф?Щ ?а?на?л
?або?ае? на об?ек?а? как ?а??н?? ?ак и го??да???венн?? об?ек?а?.

?олна? о?и??ка ?кважин - ?амена водопод?емной колонн? на ?ов?еменн?е в??окоп?о?н?е водопод?емн?е ???б? из н??Х
Reply Alfredones
5:54 PM on October 23, 2019 
http://healthex.eu/ WaydayAredly
Reply florenceavela
4:54 PM on October 22, 2019 
http://healthmix.eu/ WaydayAredly
Reply NormanIrrit
1:50 AM on October 21, 2019 
Qualified cleaning today is actually much more than simply cleaning: modern equipment, resources as well as strategies of work switch it into a genuine high-tech procedure that drastically changes the conventional understanding of what it indicates to really "clean".

In residence cleaning services - perfect
Housemaid NY
- it's simple, practical and inexpensive with our company.
Leave the tidiness leaders to residence cleaning Brooklyn! Our experts make use of qualified laundry detergents and also technological devices of worldwide producers in our work and also do an excellent project along with cleaning of any intricacy.

8]I need a cleaning service manhattan

Cooperation with the provider is actually the surety of an exquisite, lucrative and dependable cleaning of expert property cleansing and also bordering places. Currently, house cleaning company coming from our business are used in New Jersey. Enjoy and you the real perks and also practical benefits of our company plan.

Through authorizing an irreversible company deal along with our team, you will certainly have the capacity to abandon the demand to keep a sizable team of technological staff, which, consequently, will definitely improve expenses. The price of the facility, daily, basic house cleansing of Staten Isle, done through our workers, are going to always be actually less than the cost of incomes for cleaning services, the investment of cleansing products and also tools.

6]Maid service estimate new-york

Leave a request on the website, specify your name or even firm name, contact contact number and also day of designated cleansing, leave your wants and also criteria in a notification to the supervisor if required, at that point our specialist will call you in the fastest opportunity and also define the day, opportunity and also workplace!
Reply AnthonPsymn
6:03 AM on October 12, 2019 
http://trezvyvoditel.flyland.ru/ ??езв?й води?ел?
Reply antonMef
10:04 PM on October 9, 2019 
?а на?ем ?ай?е nsksoft.net в?егда до???пн? ?ам?е нов?е п?ог?амм? дл? Windows